مصطفی جاویدان استریو سوپر صدا (نوار کاست)

عنوان: مصطفی جاویدان
استریو: سوپر صدا
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: دوستش دارم همیشه، قصه مادر بزرگ، عمو صالح، بابا کوهی، قشنگه، چینی بند زن، ترگلک، السون والسون، تازه تر از تازه، باخته ام، زودگذر جوانی، عزیز جون

چاپ