مصطفی جاویدان استریو عارفان (نوار کاست) شماره 1

عنوان: مصطفی جاویدان
استریو: عارفان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: شادی بخش جاویدان
بخند و بخندون دنیا بی اعتباره
بخند و بخندون شادی در انتظاره

چاپ