مصطفی جاویدان استریو پریما (نوار کاست)

عنوان: مصطفی جاویدان
استریو: پریما
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: چینی بند زن، بابا کوهی، عزیز جون، من به بازار میرم، قشنگه، کلبه ما درویشیه، عمو صالح، یمبوصنعه، ترا دوست دارم، درویش پولی نیست، زود گذر جوانی، ترا از دست نمیدم، شب پیوند

چاپ