مصطفی جاویدان استریو سوپر رنگارنگ (نوار کاست)

عنوان: مصطفی جاویدان
استریو: سوپر رنگارنگ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: نمکی، گمشده، بمن بگو، تفنگ، لذت زندگی، خراباتی، شادی زندگی، هو یا علی، چشم براه، بود و نبود، مادر، توکل برخدا کن

چاپ