مصطفی جاویدان استریو پرسپولیس (نوار کاست)

عنوان: مصطفی جاویدان
استریو: پرسپولیس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: چینی بند زن، قشنگه، باباکوهی، درویش پولی نیست، زود گذر جوانی، برگرد به خونه، من بازار میروم، کلبه ما درویشیه، باخته ام، همسر خوب من، گوشه نشین، دوتا چشم سیاه داری

چاپ