مصطفی جاویدان استریو چشمک (نوار کاست) شماره 1

عنوان: مصطفی جاویدان
استریو: چشمک
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: درویش پولی نیست، چینی بند زن، بابا کوهی، باخته ام، زود گذر جوونی، پرنده اسیر، دوتا چشم سیاه داری، اگه، ببخشا، کلبه ما درویشیه، گوشه نشین

چاپ