مصطفی جاویدان استریو کوچولو (نوار کاست)

عنوان: مصطفی جاویدان
استریو: کوچولو
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: دوریش پولی نیست، چینی بند زن، بابا کوهی، باخته ام، زود گذر جونی، پرنده اسیر، دو تا چشن سیاه داری، اگر، ببخشا، کلبه ما درویشیه، گوشه نشین

چاپ