مصطفی جاویدان استریو آکائی (نوار کاست)

عنوان: مصطفی جاویدان
استریو: آکائی
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: غزل و متن ورزش باستانی
باهمکاری مصطفی درویش جاویدان، حسن شهرستانی و مرشد فرامرز تهرانی

چاپ