مرتضی استریو چشمک (نوار کاست)

عنوان: مرتضی
استریو: چشمک
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: میترسم، صبر کن، یقین، واسه من گریه نکن، همیشه عاشق، هم ستاره، رگبار، داداجان، افسوس، رهگذر، کعبه، کوچ

چاپ