مرتضی استریو تیک تاک (نوار کاست)

عنوان: مرتضی
استریو: تیک تاک
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: یقین، واسه من گریه نکن، همیشه عاشق، رگبار، داداجان، افسوس، رهگذر، کعبه، کوچ، مسخ

چاپ