مرتضی استریو رنگین کمان (نوار کاست)

عنوان: مرتضی
استریو: رنگین کمان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: کوچ، افسوس، کهنه کتاب، زخمی، بستر خالی، چشمه، مسخ، سایه، سلطان، دل که دیوونه بشه، مسموم، لبهای خونین، خسته ام، نمیخوام حرف بزنم

چاپ