مرتضی استریو نی نوا (نوار کاست)

عنوان: مرتضی
استریو: نی نوا
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: واسه من گریه نکن، هنیشه عاشق، هم ستاره، رگبار، داداجان، افسوس، رهگذر، کعبه، کوچ، مسخ، کوه غم

چاپ