مرتضی و سلی استریو پرسپولیس (نوار کاست)

عنوان: مرتضی و سلی
استریو: پرسپولیس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
مرتضی: زخمی، بستر خالی، فقیر، مجسمه، نوروز، قصه غم آدما، چشمه، سایه
سلی: صدف، فریاد، بگو خجالت نداره، نگار، آفتاب چیه گل کدومه اشارتهای دل، خورشید هفت آسمون

چاپ