محمود خوانساری استریو سایه (نوار کاست)

عنوان: محمود خوانساری
استریو: سایه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: برگ سبز شماره 94
با همکاری: محجوبی، ورزنده
اشعار: عطار، نظام وفا و عراقی
آهنگ: شور و افشاری
گوینده: روشنک
گلهای تازه شماره 27(گریه پنهان)
باهمکاری: بدیعی، صارمی و ملک
اشعار: علی اشتری
گویند: فخری نیکزاد

چاپ