محمود خوانساری استریو آرگامان (نوار کاست) شماره 512

عنوان: محمود خوانساری
استریو: آرگامان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: پیش در آمد درویش خان
آواز: محمودی خوانساری
تنظیم: اسدالله ملک
ویلن: اسدالله ملک
تار: فرهنگ شریف
دعای دل
آواز: محمود خوانساری
آهنگ: منوچهر جهانبگلو
ویلن: اسدالله ملک

چاپ