محمود خوانساری استریو شباهنگ (نوار کاست)

عنوان: محمود خوانساری
استریو: شباهنگ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: مرغ شباهنگ، میخانه
ترانه: معینی کرمانشاهی
شعر: بهادر یگانه
تار: فرهنگ شریف
ویلن: اسدالله ملک
ضرب: جهانگیر ملک

چاپ