محمود خوانساری استریو دیسکو (نوار کاست)

عنوان: محمود خوانساری
استریو: دیسکو
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: میخانه
با همکاری: اسدالله ملک، فرهنگ شریف، جهانگیر ملک
مرغ شباهنگ
با همکاری: اسدالله ملک، فرهنگ شریف، جهانگیر ملک

چاپ