محمود خوانساری استریو دیاموند (نوار کاست) شماره 2

عنوان: محمود خوانساری
استریو: دیاموند
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: مخالف سه گاه، افشاری
آواز: محمود خوانساری
ویلن: اسدالله ملک
ضرب: جهانگیر ملک
گوینده: پروین صادقی

چاپ