محمود خوانساری استریو دیاموند (نوار کاست) شماره 1

عنوان: محمود خوانساری
استریو: دیاموند
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: میخانه
شعر: بهادر یگانه
مرغ شباهنگ
شعر معینی کرمانشاهی

چاپ