محمود خوانساری استریو بابک (نوار کاست)

عنوان: محمود خوانساری
استریو: بابک
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: گلهای تازه شماره 63 (در دامن مهتاب)
تار: لطف الله مجد
ویلن: همایون خرم
ضرب: امیر ناصر افتتاح
غزل: شهریار
گلهای تازه شماره 130 (گریه لیلی)
ویلن: اسدالله ملک
تار: فرهنگ شریف
ضرب: امیر ناصر افتتاح
آهنگ: اسدالله ملک
تنظیم: جواد معروفی
شعر: سایه

چاپ