محمود خوانساری استریو چنانه (نوار کاست)

عنوان: محمود خوانساری
استریو: چنانه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: گلهای تازه شماره 3(بی همزبان)، تار شریف/ ویولون بدیعی/ سنتور صارمی/ تنبک ملک/ شعر شهریار
گلهای تازه شماره 27(گریه پنهان)، شور/ ویولون بدیعی/ سنتور صارمی/ تنبک ملک/ شعر اشتری

چاپ