محمود خوانساری استریو پاپ ملودی (نوار کاست) شماره 2

عنوان: محمود خوانساری
استریو: پاپ ملودی
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
کوی محبت
دستگاه: سه گاه
پیش درآمد: درویش خان
شعر: سعدی
تار: فرهنگ شریف
ویلن: اسدالله ملک
دعای دل
ویلن: اسدالله ملک
آهنگ: منوچهر جهانبگلو

چاپ