محمود خوانساری استریو دیسکو موزیک (نوار کاست)

عنوان: محمود خوانساری
استریو: دیسکو موزیک
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: مرغ شباهنگ
ویلن: اسدالله ملک
تار: فرهنگ شریف
ضرب: جهانگیر ملک
میخانه
ویلن: اسدالله ملک
ضرب: جهانگیر ملک

چاپ