محمود خوانساری استریو جهان موزیک (نوار کاست) شماره 2

عنوان: محمود خوانساری
استریو: جهان موزیک
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: آواز بیات ترک
ویلن: اسدالله ملک
ضرب: جهانگیر ملک
گوینده: پروین صادقی
شعر: مولوی
پیش درآمد درویش خان
ویلن: اسدالله ملک

چاپ