محمود خوانساری استریو جهان موزیک (نوار کاست) شماره 1

عنوان: محمود خوانساری
استریو: جهان موزیک
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: آواز افشاری
ویلن: اسدالله ملک
ضرب: جهانگیر ملک
گوینده: پروین صادقی
شعر: باباطاهر
رنج هستی
ویلن: اسدالله ملک
آهنگ: منوچهر جهانبگلو

چاپ