محمود خوانساری (نوار کاست)

عنوان: محمود خوانساری
استریو: ___
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: آواز افشاری، رنج هستی
ویلن: اسدالله ملک
ضرب: جهانگیر ملک
گوینده: پروین صادقی
شعر: باباطاهر
آهنگ: منوچهر جهانبگلو

چاپ