محمود خوانساری استریو گلبانگ (نوار کاست)

عنوان: محمود خوانساری
استریو: گلبانگ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
کوی محبت
دستگاه: سه گاه
پیش درآمد: درویش خان
شعر: سعدی
تار: فرهنگ شریف
ویلن: اسدالله ملک
دعای دل
ویلن: اسدالله ملک
آهنگ: منوچهر جهانبگلو

چاپ