محمود خوانساری استریو آروین (نوار کاست) شماره 4

عنوان: محمود خوانساری
استریو: آروین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: گلهای تازه شماره 63 (در دامن مهتاب)
تار: لطف الله مجد
ویلن: همایون خرم
ضرب: امیر ناصر افتتاح
غزل: شهریار
گلهای تازه شماره 130 (گریه لیلی)
ویلن: اسدالله ملک
تار: فرهنگ شریف
ضرب: امیر ناصر افتتاح
آهنگ: اسدالله ملک
تنظیم: جواد معروفی
شعر: سایه

چاپ