محمود خوانساری استریو آروین (نوار کاست) شماره 2

عنوان: محمود خوانساری
استریو: آروین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: پرواز
دستگاه: بیات ترک
شعر: وصال شیرازی
ویلن: اسدالله ملک
بهار را چکنم
دستگاه: بیات زند
شعر: جامی
ویلن اسدالله ملک

چاپ