محمود خوانساری استریو آروین (نوار کاست) شماره 1

عنوان: محمود خوانساری
استریو: آروین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: قصه دل
دستگاه: مخالف سه گاه
شعر: سعدی
ویلن: اسدالله ملک
حیرانم
دستگاه: افشاری
شعر: باباطاهر
ویلن: اسدالله ملک

چاپ