محمود خوانساری استریو چشمک (نوار کاست) شماره 4

عنوان: محمود خوانساری
استریو: چشمک
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: برگ سبز شماره 94: باهمکاری محجوبی، کسائی، ورزنده
آهنگ: شور، افشاری
برگ سبز شماره 99
آهنگ: مخالف سه گاه
اشعار: عطار، فروغی، عراقی، رهی، نظام وفا

چاپ