محمود خوانساری استریو چشمک (نوار کاست) شماره 3

عنوان: محمود خوانساری
استریو: چشمک
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: نو بهار است، برگ سبز شماره 94، داغ جدائی، گلهای تازه شماره 118

چاپ