محمود خوانساری استریو چشمک (نوار کاست) شماره 2

عنوان: محمود خوانساری
استریو: چشمک
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: بی همزبان، گلهای تازه شماره 3، گریه پنهان، گلهای تازه شماره 27

چاپ