محمود خوانساری استریو کاسپین (نوار کاست) شماره 4

عنوان: محمود خوانساری
استریو: کاسپین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
کوی محبت(سه گاه)
پیش درآمد: درویش خان
شعر: سعدی
تار: فرهنگ شریف
ویلن: اسدالله ملک
دعای دل
ویلن: اسدالله ملک
آهنگ: منوچهر جهانبگلو

چاپ