محمد نوری استریو خاطره (نوار کاست)

عنوان: محمد نوری
استریو: خاطره
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
نوری: بیا بار سفر بندیم، عروسی، یاد اون روزا بخیر، لالائی، جان مریم، آرزوها، انتظار، در خموشی های ساحل
گلنراقی: مرا ببوس
شیبانی: سیمین بری

چاپ