مهوش استریو گلچین (نوار کاست)

عنوان: مهوش (کنسرت)
استریو: گلچین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
مهوش: غلطه، شیرین ای دل بلالم، مرجان جان، چه عجله داری، کجام کجه، مهوش جونم، اگه اگه، شل نده، گل بهرام، دختر شب، ریزه ریزه،لب چشمه
آفت: گل محمد جان، آرزو، گل بانو، بوسه بده

چاپ