مجید فرهنگ استریو نکیسا (نوار کاست)

عنوان: مجید فرهنگ
استریو: نکیسا
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: خدیجه، بارک الله، عشق سرسری، شیرینی خورون، عشق اجباری، چه یک شب چه هزار شب، حوالت بخدا باشه، می پرست، اشاره، آتش، هلل یوس، دستم نمک نداره

چاپ