مجید فرهنگ و یاسین استریو پارس (نوار کاست)

عنوان: مجید فرهنگ و یاسین
استریو: پارس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
مجید: یادش بخیر، طبل تو خالی، نسرین، غروب خوزستان، دو مسافر، زخم زبون
یاسین: افسونگر، خونه خراب، دختر شمالی، کولی چدر نشین، هله دان، گلی جون

چاپ