مهدی خالدی استریو کاسپین (نوار کاست) شماره 2

عنوان: مهدی خالدی
استریو: کاسپین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: ماهور، چهارگاه، شور، اصفهان، بیات ترک

چاپ