مانده میوه چی استریو پرسپولیس (نوار کاست)

عنوان: مانده میوه چی
استریو: پرسپولیس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: پیکر جوانان شیر علی مردان و غزل

چاپ