مازیار استریو سوپر آکائی (نوار کاست)

عنوان: مازیار
استریو: سوپر آکائی
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: ملامت، غریب، زمزمه، ایران ایران،خسته، موزیک 4×3 شهبازی، سراب، سر گشته، یوسف گمگشته، معراج

چاپ