مازیار استریو دانوب (نوار کاست)

عنوان: مازیار
استریو: دانوب
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: ملامت، غریب، زمزمه، ایران ایران، خسته، عادت، سرگشته، یوسف گمگشته، معراج

چاپ