مازیار استریو تیاک (نوار کاست)

عنوان: مازیار
استریو: تیاک
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: یوسف گمگشته، سراب، وطن من ایران، ماهیگیر، عادت، آرزوی فردا، عزیز، ساقی، حرف بزن، پیکر، کبوتر، همسر، خسته، معراج

چاپ