مازیار استریو کاسپین (نوار کاست) شماره 2

عنوان: مازیار
استریو: کاسپین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
مازیار: همسر، ماهیگیر، عادت، آرزوی فردا
فرشاد: معبد، زندگی، بی کس
ستار: شام آخر، جنوبی، حسرت، بود و نبود
مارتیک: حریر، سفر

چاپ