گوگوش استریو ترانه (نوار کاست) شماره 1

عنوان: گوگوش
استریو: ترانه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: پرستش، نعمت عشق، نفس، حرف، خلوت، ستاره، ماهی خسته، کوچه میعاد

چاپ