سیما مافیها استریو لایت (نوار کاست)

عنوان: سیما مافیها
استریو: لایت
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: شیوه نوشین لبان، بت چین، گل و می، شب مهتاب، عقرب زلف کجت، از کفم رها، زلف سر کجت، نا دیده رخت

چاپ