پروانه کمپانی His master's voice (صفحه گرام سنگی) شماره 2

عنوان: پروانه
کمپانی: His master's voice
سرعت: 78 دور
آهنگ ها: آواز شور، شهناز
شماره سریال: 62_7/213861
شماره قالب: A.X.687

چاپ