مصطفی پایان کمپانی رویال (صفحه گرام سنگی) شماره 2

عنوان: مصطفی پایان
کمپانی: رویال
سرعت: 78 دور
آهنگ ها: یارم، رنگ شماره7
ارکستر علی دادستان پور
کمانچه رضا رضا زاده
شماره سریال: AJ.106/07
شماره قالب: RT.129

چاپ