پروانه کمپانی His master's voice (صفحه گرام سنگی) شماره 1

عنوان: پروانه
کمپانی: His master's voice
سرعت: 78 دور
آهنگ ها: تصنیف بیات اصفهان 2و1
شماره سریال: 58_7/213857
شماره قالب: A.X.675

چاپ