قمرالملوک وزیری کمپانی Polyphon (صفحه گرام سنگی)

عنوان: قمرالملوک وزیری
کمپانی: Polyphon
سرعت: 78 دور
آهنگ ها: افشاری 2و1
تار امیر ارسلانخان
شماره سریال: V 41332

چاپ